เทคโนโลยีเวป 2 (Web Technology 2) ภาคสมทบ 1/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาประเด็นทางสังคมและความมั่นคงของระบบ การฝึกปฏิบัติ การออกแบบ และสร้างเว็บไซด์ด้วยการใช้เครื่องมือช่วยโดยเน้นการใช้ประโยชน์ได้ การสร้างสื่อประกอบที่เหมาะสม