ชั้น ม.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3 ภาคเรียนที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒