ชั้น ม.6 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม   ในระดัยมัธยมศึกษาตอนปลาย