ชั้น ม.2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ภาคเรียนที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2