ชั้น ม.6 ช่างผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย