ชั้น ม.5 ช่างไม้เครื่องเรือน

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย