ชั้น ม.6 ช่างเครื่องทำความเย็น

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย