การพัฒนาหลักสูตร(๓๐๑๑๑๓๐๒)

ชาญวิทย์ หาญรินทร์

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญา แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการศึกษาประวัติความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย แผนพัฒนาการศึกษาไทยทฤษฎีหลักสูตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของหลักสูตรกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นการนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร