เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาหลักสูตร(๓๐๑๑๑๓๐๒)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ หาญรินทร์

คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายรายวิชา


ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญา แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการศึกษาประวัติความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย แผนพัฒนาการศึกษาไทยทฤษฎีหลักสูตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของหลักสูตรกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นการนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร