การพัฒนาหลักสูตร(๓๐๑๑๑๓๐๒)
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ หาญรินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาหลักสูตร(๓๐๑๑๑๓๐๒)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7313

สถานศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา


ความหมาย ความสำคัญ ปรัชญา แนวคิด หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรและการศึกษาประวัติความเป็นมาและระบบการศึกษาไทย แผนพัฒนาการศึกษาไทยทฤษฎีหลักสูตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภทของหลักสูตรกระบวนการสร้างและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานและมาตรฐานช่วงชั้นการนำหลักสูตรไปใช้และการประเมินผลหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.