homeคพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (กลุ่มเรียนที่1)
person
คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (กลุ่มเรียนที่1)

ผู้สอน
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (กลุ่มเรียนที่1)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7327

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

หลักการและโครงสร้างเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผังงาน(Flow chart) โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการตัดสินใจและการทำงานวนรอบ การเขียนโปรแกรมย่อยฟังก์ชันและโปรซิเดอร์ ข้อมูลโครงสร้างแบบ อาร์เรย์ ไฟล์ การสร้างแนวคิดโดยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)