ผู้สอน
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 (กลุ่มเรียนที่1)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7327

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการและโครงสร้างเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผังงาน(Flow chart) โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการตัดสินใจและการทำงานวนรอบ การเขียนโปรแกรมย่อยฟังก์ชันและโปรซิเดอร์ ข้อมูลโครงสร้างแบบ อาร์เรย์ ไฟล์ การสร้างแนวคิดโดยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์