COM M.2/2

ผู้สอน
นาย ศราวุธ จอมใจทิปิ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
COM M.2/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7334

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)