homeวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4/1
personperson_add
วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4/1

ผู้สอน
นางสาว สุภาวดี สุวรรณไตรย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ม.4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7335

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  รหัสวิชา ง31101  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)