คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)