ม. 1/8

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม. 1/8  โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  ปีการศึกษา 2556