เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

242-303 : (Sec 01) ประเด็นทางจริยธรรม กฏหมาย และ สังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เวลาเรียน : จันทร์  16.30 - 18.00

ห้่อง   : 6208

คำอธิบายรายวิชา

  (ภาษาไทย) แนะนำประเด็นสำคัญต่างๆ ทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์ นโยบายสาธารณะผลกระทบของคอมพิวเตอร์ที่มีต่องานและสังคม แนวคิด วีธีการ และเครื่องมือในการวิเคราะห์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบทางวิชาชีพและสังคม ความเสี่ยงและความน่าเชื่อถือ ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัวสิทธิและเสรีภาพ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาสำคัญที่เกิดขึ้นองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข  (ภาษาอังกฤษ) Introduction to important ethical, legal and social issues on computer; public policy; methods and tools of analysis; professional and ethical responsibilities; risk and reliability; intellectual property; privacy and civil; computer crime; economic issues; case studies; stakeholders; problem analysis and solutions

สอบกลางภาค Midterm Exam   __27  กรกฎาคม -  4 สิงหาคม 2556

อบปลายภาค Final Exam   __30 กันยายน -  12 ตุลาคม 2556  _____