homeม.6/5
person
ม.6/5

ผู้สอน
นาย ทักษิณ มวลมนตรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.6/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7346

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

                             คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาการตัดต่อวิดีโอ (
UleadVidioStudio) ง 30213

      ศึกษาหลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอแบบต่าง ๆ คุณสมบัติและมาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ ระบบโทรทัศน์ กระบวนการตัดต่อวิดีโอ เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างงานวิดีโอ ศึกษาคำสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น การจับวิดีโอ การแก้ไขไฟล์วิดีโอ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดทำข้อความประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนำไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ หลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองาน ในรูปแบบที่เหมาะสม  ปฏิบัติการใช้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ข้อมูลนำเสนอข้อมูลด้วยวิดีโออย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ และมีทักษะ ในการนำเสนองานวิดีโอและสร้างงานในรูปแบบที่เมาะสมเพื่อการอาชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
1. อธิบายเครื่องมือการสร้างวีดีโอได้ 
2. สามารถเข้าโปรแกรมและอธิบายองค์ประกอบของโปรแกรมตัดต่อวีดีโอได้ 
3. อธิบายเครื่องมือตัดต่อวีดีโอได้ 
4. ปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอและปรับแต่งวีดีโอได้ 
5. ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิควีดีโอแบบต่าง ๆ ได้ 
6. ปฏิบัติการสร้างส่วนตอนต้นของวีดีโอ 
7. แปลงไฟล์และบันทึกสื่อเพื่อนำไปใช้งานได้ 
8. จัดทำโครงงานขนาดเล็กได้ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)