home1/2556 Microprocessor
personperson_add
1/2556 Microprocessor

ผู้สอน
นาย กาญบัญชา พานิชเจริญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1/2556 Microprocessor

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7348

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ CPE04/2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.