เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

radiation technology

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเกิด การแพร่กระจาย และอันตรกิริยาของรังสีที่ก่อให้เกิดไอออน แหล่งกำเนิดรังสี เช่นไอโซโทปรังสี เครื่องเร่งอนุภาค รังสีคอสมิค ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานอิเล็กทรอนิกส์ การเกิดพอลิเมอร์ การถนอมอาหาร การทำผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อ การปรับปรุงวัสดุ การถ่ายภาพรังสีในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม และความเสียหายจากรังสี

generation, distribution, and interaction of ionizing radiation, radiation sources sources such as radioisotopes, accelerators, focused ion beams, and cosmic rays, application to semiconductor electronic device, chemical polymerization, food preservation, sterilization, material modification, industrial and medical radiography, and radiation damage