การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
ผู้สอน

อาจารย์(พิเศษ) ธวัชชัย ดุลยสุจริต

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7356

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้หลักการและทักษะการอ่านประเภทต่างๆ ได้แก่ การอ่านสรุปความ การอ่านตีความ การอ่านวิเคราะห์ วิจารณ์ การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ ในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ และวรรณกรรมหรือสื่ออื่นๆ ที่สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถนำแนวคิดหรือประโยชน์จากการอ่านไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเน้นอ่านงานเขียนจากสื่อประเภทต่างๆ สัปดาห์ละ 1 เรื่อง และจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการอ่านเืมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.