ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน (Introduction to Mass Communication)

เีรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและวิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสืีอสารมวลชน บทบาทหน้าที่และอิทธิพลของการสืีอสารมวลชนต่อสังคม การใช้สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม