เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน (Introduction to Mass Communication)

เีรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบและวิวัฒนาการของการสื่อสารมวลชน ลักษณะของการสืีอสารมวลชน บทบาทหน้าที่และอิทธิพลของการสืีอสารมวลชนต่อสังคม การใช้สื่อสารมวลชนเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคม