homeการเขียน ๑
personperson_add
การเขียน ๑

ผู้สอน
อาจารย์(พิเศษ) ธวัชชัย ดุลยสุจริต
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียน ๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7358

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียน ๑ (Writing I)

เรียนรู้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน ได้แก่ รูปแบบ ความสำคัญ ความหมาย จุดมุ่งหมาย ประเภทและหลักการเขียน ฝึกเขียนสรุปความที่ได้อ่านหรือได้ฟัง เขียนเล่าประสบการณ์ เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนสารคดี เขียนบทความ มีผลงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ เรื่อง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)