เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเขียน ๑

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การเขียน ๑ (Writing I)

เรียนรู้ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน ได้แก่ รูปแบบ ความสำคัญ ความหมาย จุดมุ่งหมาย ประเภทและหลักการเขียน ฝึกเขียนสรุปความที่ได้อ่านหรือได้ฟัง เขียนเล่าประสบการณ์ เขียนแสดงความคิดเห็น เขียนสารคดี เขียนบทความ มีผลงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ เรื่อง