ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์101

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 4121739