homeMBA รุ่น 22 & 9 / รหัส 53...
person
MBA รุ่น 22 & 9 / รหัส 53...

ผู้สอน
นางสาว เจ้าหน้าที่หลักสูตร สุชิรา แซ่ซิ้ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
MBA รุ่น 22 & 9 / รหัส 53...

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
736

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระบบ Class.in.th เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หลักสูตรใช้ในการรวบรวมนักศึกษา เก็บข้อมูลนักศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ของนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าว ของหลักสูตร MBA เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว รับทราบข่าวสารของนักศึกษาได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)