ม.6/2556_1

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนักเรียนในภาคเรียนนี้ ให้นักเรียนสมัครสมาชิกให้ถูกต้อง และทำงานในเทอมนี้ด้วยความตั้งใจ และมีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเองนะคะ