ม.5/2556_1

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ClassStart ในปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1  ให้นักเรียนสมัครสมาชิกให้เรียบร้อย และครูขอความร่วมมือในการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในการเรียนการสอน และพยายามใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการเรียนด้วยนะคะ