Machine for rubber industry ปี 3 1/2556

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาบังคับ สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมยาง ชั้นปีที่ 3