การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1_2556

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description )

  ทฤษฎี :  หลักการวางแผนการทดลอง  การสุ่มตัวอย่าง  วิธีการวางแผน  การทดลองแบบต่างๆ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร  วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

  การฝึกปฏิบัติ  : โปรแกรมทางสถิติ SPSS