เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1_2556

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description )

  ทฤษฎี :  หลักการวางแผนการทดลอง  การสุ่มตัวอย่าง  วิธีการวางแผน  การทดลองแบบต่างๆ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร  วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

  การฝึกปฏิบัติ  : โปรแกรมทางสถิติ SPSS