homeการวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1_2556
personperson_add
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1_2556

ผู้สอน
นาย อุดร จิตจักร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร 1_2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7390

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา  (Course  Description )

  ทฤษฎี :  หลักการวางแผนการทดลอง  การสุ่มตัวอย่าง  วิธีการวางแผน  การทดลองแบบต่างๆ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนการทดลอง  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร  วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

  การฝึกปฏิบัติ  : โปรแกรมทางสถิติ SPSSClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)