home268-413 Independent Study
personperson_add
268-413 Independent Study

ผู้สอน
นาง สรินฎา ปุติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
268-413 Independent Study

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7391

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิเคราะห์ อภิปรายเชิงวิพากษ์ประเด็นคัดสรรทางจิตวิทยาและ การค้นคว้าอิสระในหัวเรื่องที่ได้รับอนุมัติภายใต้การควบคุมและแนะนำของคณาจารย์ที่ปรึกษา 

นักศึกษาต้องส่งรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ ในชั่วโมงเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)