เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

268-413 Independent Study

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิเคราะห์ อภิปรายเชิงวิพากษ์ประเด็นคัดสรรทางจิตวิทยาและ การค้นคว้าอิสระในหัวเรื่องที่ได้รับอนุมัติภายใต้การควบคุมและแนะนำของคณาจารย์ที่ปรึกษา 

นักศึกษาต้องส่งรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์ ในชั่วโมงเรียน