เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Physics 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตำแหน่งในหนึ่งและสองมิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นแสง ความร้อนและระบบของก๊าซอุดมคติ อุณหพลศาสตร์และเครื่องจักรกล ความร้อน ทฤษฎีจลน์

Motion in One and Two Dimensions, Torque, Work and Energy, Vibrations and Sound, Lens Systems, Wave Theory, Heat and Ideal Gas Systems, Thermodynamics and The Heat Engine, Kinetic Theory.