มัธยมศึกษาปีที่ ๕

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน ๑๕๐ คน