มัธยมศึกษาปีที่ ๕

คำอธิบายชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน ๑๕๐ คน