วิชาพรรคการเมือง

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองไทย กลุ่มผลประโยชน์และการเลือกตั้ง