home1202302 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
personperson_add
1202302 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้สอน
person
ดร. ทรงศรี ตุ่นทอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
1202302 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7410

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของการทดสอบ การวัดและประเมินผล หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม คุณธรรมของผู้ประเมิน การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และประเมินภาคปฏิบัติ คะแนนและการให้ระดับคะแนน สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลจากการศึกษา ระเบียบ การประเมินผลของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบและการแปลความหมายของคะแนนจากการสอบClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)