home1202302 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
person
1202302 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

ผู้สอน
ดร. ทรงศรี ตุ่นทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
1202302 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7410

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความหมายของการทดสอบ การวัดและประเมินผล หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม คุณธรรมของผู้ประเมิน การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และประเมินภาคปฏิบัติ คะแนนและการให้ระดับคะแนน สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลจากการศึกษา ระเบียบ การประเมินผลของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบและการแปลความหมายของคะแนนจากการสอบClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)