เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1202302 การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมายของการทดสอบ การวัดและประเมินผล หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม คุณธรรมของผู้ประเมิน การสร้างและการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และประเมินภาคปฏิบัติ คะแนนและการให้ระดับคะแนน สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลจากการศึกษา ระเบียบ การประเมินผลของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝึกปฏิบัติสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบและการแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ