วท.วส.496 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คำอธิบายชั้นเรียน

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญและความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และการนำเสนอผลการศึกษาปัญหาพิเศษ