homeวท.วส.496 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
personperson_add
วท.วส.496 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท.วส.496 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7413

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญและความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และการนำเสนอผลการศึกษาปัญหาพิเศษClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)