homeวท.วส.496 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ
person
วท.วส.496 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้สอน
จิตศิริน ลายลักษณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท.วส.496 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7413

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญและความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และการนำเสนอผลการศึกษาปัญหาพิเศษClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)