เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วท.วส.496 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 ศึกษาความหมาย ความสำคัญและความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และการนำเสนอผลการศึกษาปัญหาพิเศษ