ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี นักสึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมาลงเรียน