ภาวะผู้นำ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี นักสึกษาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวมาลงเรียน