การวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู