การวางแผนและบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู