homeวท6003103การเขียนโปรแกรม_561 คอมพิวเตรอ์ศึกษา
personperson_add
วท6003103การเขียนโปรแกรม_561 คอมพิวเตรอ์ศึกษา

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วท6003103การเขียนโปรแกรม_561 คอมพิวเตรอ์ศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7418

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)