วท6003103การเขียนโปรแกรม_561 คอมพิวเตรอ์ศึกษา

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรม