เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

242-303 ประเด็นทางจริยธรรม กฏหมาย และ สังคมของวิชาชีพคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาบันทึกและแบ่งปันสิ่งที่ได้จากการเรียนในบทต่างๆ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สิ่งที่ได้ค้นคว้าเพิ่มเติมมา โดยจะเก็บคะแนนการบันทึก 10 คะแนน