6101311การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ_561 Object Cobol และโปแกรมบัญชี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่นระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน