เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

6101311การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ_561 Object Cobol และโปแกรมบัญชี

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจด้านต่าง ๆ เช่นระบบสินค้าคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน