วิชาทำมาหากิน

สมพร ช่วยอารีย์

โรงเรียนทำมาหากิน

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนทำมาหากิน เปิดสอนวิชาว่าด้วยการใช้ชีวิตรอบๆ ตัวเรา ให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องง่ายๆ ปรับใช้ ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต นำความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ช่วยกันเติมเต็มชีวิตให้กันและกัน ภูมิความรู้ ภูมิปัญญาจากภูมินิเวศและภูมิสังคมที่แตกต่างกัน มีความหลากหลายสวยงามครับ