homeเรื่องการออกแบบชุดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปะการแสดง
person
เรื่องการออกแบบชุดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปะการแสดง

ผู้สอน
นาย ชชนน ธานีรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรื่องการออกแบบชุดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปะการแสดง

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7428

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เนื้อหาเรื่องการออกแบบชุดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปะการแสดง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชารหัส DM2501 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานศิลปะการแสดง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์และการละคร ซึ่งเป็นวิชาเลือกบังคับ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)