homeเรื่องการออกแบบชุดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปะการแสดง
personperson_add
เรื่องการออกแบบชุดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปะการแสดง

ผู้สอน
นาย ชชนน ธานีรัตน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรื่องการออกแบบชุดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปะการแสดง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7428

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาเรื่องการออกแบบชุดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปะการแสดง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชารหัส DM2501 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานศิลปะการแสดง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์และการละคร ซึ่งเป็นวิชาเลือกบังคับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)