เรื่องการออกแบบชุดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปะการแสดง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหาเรื่องการออกแบบชุดส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ในงานศิลปะการแสดง เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชารหัส DM2501 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานศิลปะการแสดง สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ และนาฏศิลป์และการละคร ซึ่งเป็นวิชาเลือกบังคับ