ศท 0401 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การจัดการและการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ ฝึกการสืบค้น การสื่อความหมายและการนำเสนอบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูลและแหล่งข้อมูล คุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ