homeศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
person
ศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 17 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7437

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ฐานข้อมูลชุมชน ขยายข้อมูลจากองค์กรสู่ชุมชน ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและจริยธรรมในระบบสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)