homeศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
personperson_add
ศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
นาย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ศศ 0411 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7437

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ฐานข้อมูลชุมชน ขยายข้อมูลจากองค์กรสู่ชุมชน ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการความมั่นคงปลอดภัยและจริยธรรมในระบบสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)