การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า

คำอธิบายชั้นเรียน

วันพุธ คาบ1-3