homeการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า
person
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า

ผู้สอน
พิศิษฐ์ บุญรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7440

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ภาคเรียนที่1/2560 ; วันจันทร์

คาบที่1-3 (08:30-11:30) กลุ่มเช้า ห้องเรียน 1614 / LabET5 [ปฏิบัติแบบฝึกหัดและใบงานทดลอง]

คาบที่5-6 (12:30-14:30) ทั้ง2กลุ่ม ห้องเรียน 1614 / LabET5 [ทฤษฎีและตัวอย่าง]

คาบที่7-9 (14:30-17:30) กลุ่มเช้า ห้องเรียน 1614 / LabET5 [ปฏิบัติแบบฝึกหัดและใบงานทดลอง]

8:30-11:3011:30-12:3012:30-14:3014:30-17:30
กลุ่มเช้า
ห้องเรียน 1614 / LabET5
พักเที่ยงทั้งสองกลุ่ม 
ห้องเรียน 1614
กลุ่มบ่าย
ห้องเรียน 1614 / LabET5ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)