เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้า

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาคเรียนที่1/2560 ; วันจันทร์

คาบที่1-3 (08:30-11:30) กลุ่มเช้า ห้องเรียน 1614 / LabET5 [ปฏิบัติแบบฝึกหัดและใบงานทดลอง]

คาบที่5-6 (12:30-14:30) ทั้ง2กลุ่ม ห้องเรียน 1614 / LabET5 [ทฤษฎีและตัวอย่าง]

คาบที่7-9 (14:30-17:30) กลุ่มเช้า ห้องเรียน 1614 / LabET5 [ปฏิบัติแบบฝึกหัดและใบงานทดลอง]

8:30-11:3011:30-12:3012:30-14:3014:30-17:30
กลุ่มเช้า
ห้องเรียน 1614 / LabET5
พักเที่ยงทั้งสองกลุ่ม 
ห้องเรียน 1614
กลุ่มบ่าย
ห้องเรียน 1614 / LabET5