เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

com 4202 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการโฆษณา การประมูล กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังสามารถนำเอาความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมทางด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์