homecom 4202 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
person
com 4202 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอน
อ.ว่าที่ร้อยตรี ธฤษ เรือนคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
com 4202 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7446

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการโฆษณา การประมูล กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งยังสามารถนำเอาความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมทางด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)