homeMBA รุ่น 13 / รหัส 44...
personperson_add
MBA รุ่น 13 / รหัส 44...

ผู้สอน
นางสาว เจ้าหน้าที่หลักสูตร สุชิรา แซ่ซิ้ม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
MBA รุ่น 13 / รหัส 44...

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
746

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบ Class.in.th เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หลักสูตรใช้ในการรวบรวมนักศึกษา เก็บข้อมูลนักศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ของนักศึกษา ประชาสัมพันธ์ ประกาศข่าว ของหลักสูตร MBA เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าว รับทราบข่าวสารของนักศึกษาได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)