วิชากลุ่มรายงาน(เฉพาะกลุ่ม)

คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มนี้ใช้บันทึกงานรายงานกลุ่มทุกรายวิชา (เฉพาะสมาชิกกลุ่ม)