ซ่อมบำรุงไมโครคอม103

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การซ่ิอมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ กลุ่ม 103 เวลาเรียน 8.30-12.20 วันจันทร์ ห้องเรียน 15-1108