เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

2201–1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 2 (3)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กลุ่มผู้เรียนนี้

I.  เป็นผู้เรียนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  1. หลักสูตร ปวช. และ/หรือ

  2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

II. เป็นผู้เรียนทั่วไปที่สนใจ