ซ่อมบำรุงไมโครคอม101

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ 101