ม.6/9 วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ชั้น ม.6/9 แผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูผู้สอน นางสาวชฎากาญจน์ สุขเกษม