เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1211707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

แนวคิดของวิธีการทางสถิติชนิดของข้อมูล เทคนิคการสุ่มตัวอย่างสถิติการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบการทดลองสถิติอนุมานการแปลงข้อมูลเครื่องมือทางสถิติการนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยวิธีการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยประเภทของการวิจัยเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์การประเมินผลงานวิจัยการเขียนงานวิจัยการเสนอผลการวิจัยและการฝึกงานข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Concepts of statistical methods, data types, sampling techniques, experimental statistics, data analyses, experimental designs, inferential statistics, data transformation, statistical tools, results presentation, and research case studies of information technology, philosophy and concept of research methodology, research, research types, research tools, data collection and analysis procedure in information technology domain, research evaluation, research writing, research presentation, and research proposal practicum in the field of information technology.