home1211707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology
person
1211707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
1211707 Statistical Method and Research Methodology for Information Technology

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7484

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิดของวิธีการทางสถิติชนิดของข้อมูล เทคนิคการสุ่มตัวอย่างสถิติการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบการทดลองสถิติอนุมานการแปลงข้อมูลเครื่องมือทางสถิติการนำเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศปรัชญาและแนวคิดของการวิจัยวิธีการวิจัย ขั้นตอนการวิจัยประเภทของการวิจัยเครื่องมือวิจัยการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะห์การประเมินผลงานวิจัยการเขียนงานวิจัยการเสนอผลการวิจัยและการฝึกงานข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Concepts of statistical methods, data types, sampling techniques, experimental statistics, data analyses, experimental designs, inferential statistics, data transformation, statistical tools, results presentation, and research case studies of information technology, philosophy and concept of research methodology, research, research types, research tools, data collection and analysis procedure in information technology domain, research evaluation, research writing, research presentation, and research proposal practicum in the field of information technology.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)